Beste rooivleisprodusente,

Sedert die vorige nuusbrief in Januarie 2015, het toestande in die natuur oor die hele Vrystaat drasties versleg a.g.v.  reën wat wegbly en uitermatige hoë temperature. Gesaaides verdroog en daar vind  tans  geen hergroei van die natuurlike weiding plaas wanneer vee uit 'n kamp onttrek word nie.

Ons glo en vertrou dat die hemelse Vader ons genadig sal wees en seën met mildelike reën.

Die Vrystaat RPO se webblad was onder konstruksie en is voltooi. Besoek gerus die webblad - onthou dit is u as rooivleisprodusente se webblad. Kom  met voorstelle wat u graag op die webblad wil hê.

 

1.    DROOGTEMIELIES EN VEE

Sien 'n artikel om moontlikhede van droogtemielies te bestuur. Dit is opsies om te oorweeg om skade te beperk.

2.    DIERGESONDHEID : BESMETLIKE MISGEBOORTE DEEL 1 :

Hoe ernstig is ons produsente nog oor Bees Brusellose?

Feit 1 :

Ongeag die feit dat dit 'n beheerde siekte is wat in die wet geskryf is, is dit so dat ALLE verse teen BM geënt moet word. Tog is ons produsente nogsteeds ongelooflik laks daarmee. Slegs 17% van jong verse word landwyd jaarliks met die S19 enstof geënt!

Kom ons kyk in diepte na hierdie siekte in 'n paar dele.

Deel 1

Bees-brusellose het ’n bedreiging vir die Nasionale Kudde geword en ons staan en toekyk. Niemand verklaar meer die status van hul kuddes nie en daar is al doodsdreigemente by veilings geopper wanneer daarop aangedring word om beeste te toets. Veeartse moet ’n leierskaprol speel wanneer dit by brusellose kom. Biosekerheidsbeheer van brusellose moenie op produsente se voorwaardes geskied nie, maar moet ingevolge staatsveeartsbeleid toegepas word. Elke plaas vereis ’n unieke stel maatreëls om verspreiding binne die kudde te voorkom.

Daar behoort ’n verpligte doelwit te wees om die siekte uit te roei, maar dit is onmoontlik in hierdie land omdat die erns van die siekte onderskat word, elke kudde nie jaarliks daarvoor getoets word nie en geen beheer oor die beweging van beeste uitgeoefen word nie.

Die belangrikste vrae wat produsente hulself moet afvra, is:

1.    Wat is die brusellose-status van my kudde?
2.    Hoe goed is die biosekerheidsmaatreëls in my kudde?
3.    Hoe dikwels word serologiese toetse gedoen en wat was die jongste uitslag?
4.    Watter maatreëls word toegepas ná ’n aborsie of die voorkoms van ’n positiewe toets om verspreiding te voorkom?
5.    Wat is die brusellose-status van aangrensende kuddes?

Riglyne hoe om ’n kudde te bestuur wat ten volle ingeënt is, maar positief raak, behoort baie duidelik deur die staatsveearts voorgeskryf te word in oorleg met die produsent en sy of haar private veearts. As ’n ingeënte kudde positief raak, beteken dit nié dat die entstof nie gewerk het nie. Dit is bloot ’n aanduiding dat die beeste aan die brusellose-bakterie blootgestel was. Nietemin behoort ’n produsent so ’n kudde as “positief” te beskou en hy moet die biosekerheidsplan streng navolg. Hertoetsing in so ’n positiewe kudde is noodsaaklik.

Baie navorsing oor brusellose word nog benodig. Die waarde van inenting is egter dat dit aborsies beperk en dus ook die verspreiding van bakterieë.

Ons moet net onthou dat elkeen nie net op sy eie plaas en kokon deelneem aan diereproduksie nie, maar dat ons almal ingeheel die Nasionale kudde vorm. (Deel 2 sal in die volgende nuusbrief verskyn.)

DIS NOU REEDS DIE TYD WANNEER DIE LAND SE MEESTE VERSKALWERS, SOMERKALWERS, VAN JONGER AS 7 MAANDE GEËNT MOET WORD MET S19 BRUSELLOSE ENTSTOF.

 

3.    PRODUKSIESTELSELS : VELDVLEIS

Nismarkte is nie meer ’n nuutjie vir ons almal nie, maar wees bewus dat veldvleis ’n groei toon en dat daar nogsteeds goeie aanvraag daarvoor is. Het jy as produsent gedink daaraan om nie jou uitskot speenverse tydens speen te verkoop nie en dan nog vir R2/kg minder? Groei hulle eerder uit op die veld tot AB of B grade en dan as veldvleis  teen ’n premie te bemark.

Die volgende oor veldvleis :

1.    Geen groeistimulant.
2.    Geen graan in voere of lekke.
3.    Dus slegs grasse gevreet.
4.    Daar is tot R4/kg premie tydens slag by geakkrediteerde slagpale.
5.    Raadpleeg Veld SA oor protokolle.

Ons wil altyd net aan ’n os boerdery dink om van die veld af  te bemark, maar omdat verse vinniger vet aansit, is daar verseker plek vir hulle in hierdie mark. Maar onthou hierdie verse is nogsteeds vroulike teeldiere wat geënt moet word teen Brusellose asook ander geslagsiektes om jou biosekuriteitsplan in plek te hou.

Hopelik verkoop u alreeds veldvleis, as jy nie doen nie oorweeg dit!

Nelius Ferreira
RPO Boerderybestuurskomitee  Voorsitter

 

4.    INKBESSIEBOS

Inkbessiebos is besig om Suid Afrika se natuurlike weiveld te verwoes.Die plant is inheems aan Suid-Amerika en is na Suid-Afrika gebring as immergroen ornamentele struike, heinings en windbrekers. Sien volledige artikel.

Willem Wiggett

 

5.    WET OP LANDBOUPRODUKTE AGENTE

Dit is uiters belangrik om daarop te let dat indien  'n lewendehawe agent kommissie verdien op transaksies, sodanige agent geregistreer sal wees by die Landbou Produkte Agente Raad. Op die staduim is slegs 'n paar veilingshuise geregistreer. Die gevolg is dat produsente nie beskerm is as hul deur ongeregsitreerde agente werk nie.   Op die staduim is daar nie 'n Voorsieningsfonds vir Lewendehawe nie, maar wel vir vars produkte agente.

Hierdie is regtig 'n aspek wat afgeskeep is omrede sedert die wet in 1992 gepromulgeer is, daar nooit lede van die RPO op die raad gedien het nie tot met Willie Clark van Gauteng  se  nominasie in 2014. Hier lê regtig baie harde werk voor.  Ons produsente word daagliks uit transaksies  geswendel sonder enige beskerming alhoewel die wet daarvoor voorsiening maak.

Om uself te beskerm, vergewis uself of die lewende hawe agent wel geregistreer is of dring daarop aan dat die agent met wie u al 'n lang pad loop, wel sal registreer. Dit is in u albei se belang, aangesien u  geen beskerming geniet indien u vee deur ongeregistreede agente bemark word nie.

'n Opgedateerde lys van  geregistreede lewende hawe agente is  op die Landbou Produkte Agente Raad  se webblad beskikbaar,  nl. www.apac.org.za.

 

Rooivleisgroete

Neels de Villiers