invoerregulasies vir lewendehawe Persverklaring: 16 Maart 2016
Vir onmiddelike vrystelling

“Die implementering van invoerregulasies vir lewendehawe vanaf die buurlande het nou noodsaaklik geword,” sê dr Pieter Vervoort, Voorsitter van die Nasionale Dieregesondheidsforum. “Die implementering sloer nou al te lank en vir almal se onthalwe moet dit nou gefinaliseer word”.Ingevolge die huidige invoermaatreëls word Suid-Afrika se nasionale dieregesondheidstatus nie goed genoeg beskerm nie. Die land is blootgestel aan beheerde siektes en zoönosis (siektes wat van diere na mense oorgedra kan word). Die huidige regulasies is uit lyn uit met Suid-Afrikaanse wetgewing, die riglyne van die internasionale organsisasie vir dieregesondheid, die OIE, en die sogenaamde “terrestrial codes”. Die beheerde siektes wat tans in die permit aangedui word, is dieselfde as wat op die OIE se web-bladsy verskyn en dieselfde siektes word byvoorbeeld gelys in Namibië se invoerpermit.

Die versoek dat die invoerregulasies ingestel word, was ‘n eenparige besluit wat tydens die Nasionale Dieregesondheisforum se laaste vergadering geneem is. Die versoek is ook eenparig ondersteun tydens die bedryfskonferensie van Agri SA wat onlangs gehou is.

Die konsultasieproses oor invoerregulasies vir lewendehawe vanaf die buurlande het reeds in Desember 2013 begin. Dr Vervoort het die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye geluk gewens met die uiters deursigtige wyse waarop dit gedoen is, maar implementering het nou krities noodsaaklik geword weens die feit dat die nasionale dieregesondheidstatus van die land bedreig kan word.

Van die organisasies wat in die Dieregesondheidsforum verteenwoordig is en ook die bedryfskonferensie bygewoon het, sluit in die Melkprodusente-organisasie (MPO), die Nasionale Wolkwekersvereniging (NWKV), die Nasionale Opkomende Rooivleisprodusente-organisasie (NERPO), die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO), die Suid-Afrikaanse Verenging vir Lewendehawe-agente (SAFLA), die Kleinvee Dieregesondheid Advieskomitee, Cape Wools, die Nasionale Dierewelsynsorganisasie, die Plattelandse Veeartsenyvereniging (RuVASA) , die Universiteit van Pretoria, Melk SA, die Suid-Afrikaanse Bokhaarkwekersvereniging, die Suid-Afrikaanse Varkvleisprodusente-organisasie (SAVPO), Onderstepoort Biologiese Produkte (OBP), Agri SA, TLU SA, AFASA en die wildbedryf. Ander organisasies wat nie noodwendig in die lewendehawebedryf betrokke is nie, het dit egter ook eenparig ondersteun ten einde hul uitvoermarkte te beskerm.

Die invoerregulasies van sekere van die buurlande is op ‘n vergelykende basis baie soortgelyk aan die maatreëls wat vir kommentaar afgekondig is.

Die nuwe maatreëls sal nie die invoer van lewendehawe van die buurlande ernstig beperk nie. Dit is net ‘n kwessie van nuwe prosedures wat in plek geplaas moet word. Verder het dit geen invloed op die invoer van vleis van Suid-Afrika se buurlande nie.

- ooo O ooo -

NAVRAE:
Gerhard Schutte Dr Pieter Vervoort
HUB : Nasionale RPO Voorsitter : Nas. Gesondheidsforum
082 556 7296 082 414 2558

 


 

NATIONAL ANIMAL HEALTH FORUM

PRESS RELEASE: 16 March 2016
For immediate release

“The implementation of import regulations for livestock from neighbouring countries have become imperative,” says Dr Pieter Vervoort, Chairman of the National Animal Health Forum. “The implementing process is now dragging on too long and it will be to the benefit of all role players if it is finalised.”

South Africa’s national animal health status is not sufficiently protected in terms of the current import regulations. The country is exposed to controlled diseases and zoonosis (diseases that can be transferred from animals to humans). The current regulations are out of line with South African legislation, the guidelines of the international organisation for animal health, the OIE, and the so-called terrestrial codes. The controlled diseases that are currently specified in the permit, is the same as those appearing on the OIE’s web site and the same diseases are for example listed in Namibia’s import permits.

The request that the import regulations be implemented was a unanimous decision taken at the last meeting of the Animal Health Forum. The request has also been unanimously supported at the Commodity Conference of Agri SA which recently took place.

The consultation process for import regulations for livestock from neighbouring countries already commenced in December 2013. Dr Vervoort congratulated the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries with the extremely transparent way in which it has been conducted, but implementing are now of critical importance because of the fact that the national animal health status of the country is threatened.

The organisations that are represented at the Animal Health Forum and who also attended Agri SA’s Commodity Conference include the Milk Producers’ Organisation (MPO), the National Woolgrowers’ Association (NWGA), the National Emerging Red Meat Producers’ Organisation (NERPO), the Red Meat Producers’ Organisation (RPO), the South African Association of Livestock Agents (SAFLA), the Small Stock Advisory Committee, the National Animal Welfare Organisation, the Rural Veterinary Association (RuVASA), the University of Pretoria, Milk SA, the South African Mohair Growers’ Association, the University of Pretoria, the South African Pork Producers’ Association (SAPPO), Onderstepoort Biological Products (OBP), Agri SA, TLU SA, AFASA and the game industry. Other organisations which are not necessarily involved with the livestock industry also supported the request unanimously in order to protect their export markets.

The import regulations of certain neighbouring countries are similar to the regulations which have been announced for comments.

The new measurements will not seriously limit the import of livestock from neighbouring countries. It is only a matter of new procedures which have to be put in place. Furthermore, the regulations will have no influence on the importation of meat from South Africa’s neighbouring countries.

- ooo O ooo -

ENQUIRIES:
Gerhard Schutte                                          Dr Pieter Vervoort
CEO : National RPO                                   Chairman : National Animal Health Forum
082 556 7296                                                082 414 2558